Mina uppdrag

“Åsa är ett inspirerande proffs
som satt sig in i vår kultur”

Jag har arbetat med att leda förändringsuppdrag i allt från stora internationella industriföretag till mindre tillväxtföretag. Uppdragen har ofta handlat om planering, analys, processledning och facilitering av tvärfunktionella förändrings- och effektiviseringsuppdrag men också om utbildningar, coaching, workshops och samordning och utveckling av personella nätverk.

Här är några exempel på uppdrag som jag genomför/har genomfört i olika typer av organisationer:

Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret – Förändringsledning och visuell planering och styrning

Täby kommun var och är i ett mycket expansivt skede. Detta ställde helt nya krav på samhällsutvecklingskontorets ledning, organisation, processer, kompetenser och arbetssätt. Jag stöttade ledningsgruppen i ett förändringsprojekt med syfte att möta dessa krav, öka projektmognaden och att öka effektiviteten i Stadsbyggnadsprojekten. Uppdraget omfattade förändrings- och projektledning. I ett första skede innebar det att designa, leda och facilitera en involverande förändringsprocess för ledning och medarbetare i organisationen i syfte att utveckla processer, arbetssätt och förhållningssätt. Därefter övergick uppdraget till att införa visuell planering och styrning i syfte att skapa tydlig struktur för kommunikation, beslut och resurshantering i kommunens tre stora stadsbyggnadsprojekt. 

"Åsa har på ett lyhört, tydligt och beslutsamt sätt hjälpt oss att navigera och skapa överblick i en föränderlig omgivning med få givna förutsättningar."

Johanna Frodestedt – Projektchef

Sandvik Materials Technology, HR – Processer i samband med avyttring

När Sandvik Materials Technology skulle avyttra en verksamhet med inriktning på HR- och löneprocesser anlitades jag för att arbeta med förändrings- och projektledning. Syftet var att leda arbetet med att identifiera berörda processer, system och intressenter och utifrån detta skapa förutsättningar för att bygga ett eget separat bolag tillsammans med ledning, chefer och medarbetare. Detta innebar att ta fram och implementera fristående processer, kompetenser och arbetssätt samt att handla upp och införa extern lönehantering.

Lantmäteriet – Skapa förutsättningar för digital samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet leder arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I detta arbete var mitt uppdrag att organisera, leda och driva arbetet med att ta fram och implementera nationella specifikationer, som en del i att bygga en nationell digital informationsinfrastruktur. Uppdraget omfattade bland annat att skapa förutsättningar för genomförandet, samordna de 14 delprojekt som ligger i uppdraget och att bygga upp en förvaltningsorganisation för specifikationerna. Uppdraget krävde bred samverkan med ett stort antal intressenter som myndigheter, kommuner och systemleverantörer. 

"Åsa har som projekt- och förändringsledare med stort engagemang och kunnande snabbt satt sig in i ett komplext förändringsprojekt. Hon inspirerar och motiverar projektdeltagare och styrgrupp att leverera."

Åsa Sjödin – Enhetschef

IPM Norden – Förändringsledning vid införande av projekt- och affärssystem


IPM Norden är ett medelstort projektorienterat entreprenörsföretag som skulle införa ett nytt affärs- och projektsystem. För mig resulterade detta i ett förändrings- och projektledningsuppdrag där målet var att utveckla och stärka verksamheten genom digitalisering och nya arbetssätt. Jag ledde arbetet tillsammans med ledningsgruppen och säkerställde att medarbetarna kände sig delaktiga i arbetet och att systemet stöttade verksamhetens arbetssätt. Uppdraget omfattade även att kravställa, upphandla och samordna IT-leverantörens implementation. 

Clas Ohlson – Öka projektmognaden

I sitt arbete med att möta de förändringar som sker inom branschen och att skapa förutsättningar för en stark framtid har Clas Ohlson en ambitiös utvecklingsportfölj. För att kunna implementera denna var mitt uppdrag att stötta verksamheten med målet att öka organisationens projektmognad och projektledningsförmåga. Detta genomfördes genom utveckling och genomförande av styrgrupps- och projektledarutbildningar.

"Åsa är ett inspirerande proffs som satt sig in i vår kultur."

Marita Billström– Clas Ohlson, Learning and Development